Sprawozdanie pedagoga szkolnego 20192020

Pobierz

Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami zawartymi w planie pracy.Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 niedopuszczalna.. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na epidemię można wymienić: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które w .Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021.. Wnioski z kontroli planowej Temat 2: Prawidłowość realizacji zadań w zakresie2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły..

... Czas pracy pedagoga szkolnego reguluje art. 42 ust.

Wychowawca, doradca zawodowy .. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .Pedagog Szkolny.. Rekrutacja 2020/2021; Klasy; Absolwenci; Super Klasa; Podręczniki; Kalendarz roku szkolnego 2020/2021; Konkursy Kuratora rok szkolny 2019/2020; Samorząd szkolnyPedagog szkolny Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga - COVID Procedury bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w gabinecie pedagoga - 2020/21SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celuJak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej..

Zrealizowano podczas bieżącej pracy przy udziale pedagoga szkolnego.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z późniejszymi zmianami.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019-2020.. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla wszzytskich uczniów w kraju obywają się w tym samym terminie, tj. od 4 do 17 stycznia 2021.. Ocena stopnia realizacji.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. pedagog specjalny (Świętochłowice) Myślę, że to strona, która zawiera dużo fajnych .Po pierwsze - każdy pedagog wie, że zawsze należy dokonywać podsumowania pracy za dany okres, tym bardziej po upływie roku szkolnego.. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma "Głos Pedagogiczny .Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej..

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy.

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.Sprawozdanie z pracy pedagoga-terapeuty szkolnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (I półrocze 2019/2020) - Monika Śmigalska Zajęcia prowadzone były w klasach I oraz VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów, projektów, innowacji.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Pracuje jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich.. Jest to nie tylko wymóg etyczny związany z koniecznością prowadzenia systematycznej autoewaluacji, ale także ustawowy, co zapisano w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.SPRAWOZDANIE PEDAGOGA SZKOLNEGO.. NR 117 (Czerwiec 2020) .. pedagog specjalny, socjoterapeuta.. NR 117 (Czerwiec 2020) Formaty.. Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji .Praca pedagoga w realiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020..

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.

Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. W dzienniku znajdują się dane uczniów, numery telefonów do rodziców.. Rok szkolny 2019/2020.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. "Jak być Sherlock Holmes" Burza mózgów w poszukiwaniu źródeł wiedzy.. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z .Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Formy doskonalenia zawodowego: Wnioski do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny .. przerwa 15 min 1.. Małgorzata Łoskot.. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Zgodnie z tym przepisem pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Pomoc Psychologiczna dla Rodziny; Informacja o miejscach pomocy dla dziecka i rodziny "Narkotyki i dopalacze zabijają" Ubezpieczenie; Sprawozdania; Dla uczniów.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami.. Zrealizowano na zajęciach z doradcą w warsztatach łączonych kl. I-III.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego .. z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane zSprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.. Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. I półrocze rok szkolny 2017/2018.. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela.. Wychowawca, pedagog .. za rok szkolny 2017/2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt