Demokratyzacja europy zachodniej notatka

Pobierz

- Umowa w Magdalence była taka, że raz .Notatka informacyjna Warszawa, dnia 31.01.2017 r. Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy Przedstawiamy Pa ństwu opracowanie jednego z tematów, który był dyskutowany na konferencji Rz ądowej Rady Ludno ściowej pt. Proszę zrobić ćwiczenia w ćwiczeniówce, proszę o informację zwrotną.Demokratyzacja- proces polegający na zajściu szeregu zmian i przekształceń sfery życia publicznego (w szczególności sfery polityki), powodujący przemianę systemu rządów niedemokratycznych w rządy demokratyczne.1.. Janusz Korwin-Mikke: W 1989 r. Polaków sprzedano za spłatę długów 22.. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE - NOTATKA _____ 1.. 4.Od EWG do Unii Europejskiej.. Temat omówimy na lekcji on-line.. 3.8 Demokratyzacja i integracja Europy Zachodniej.. Zgodnie z planem Marshalla (1948) miały otrzymad 17 mld bezzwrotnej pomocy na odbudowę swojej gospodarki.. Współpraca niemiecko-radziecka () Referendum 1946 r. i wybory 1947 r. - notatka roz.. Odbudowa powojenna; 3.. Rocznica wyborów 4 czerwca.. Odbudowa powojenna - notatka minimumPaństwami- założycielami Rady Europy były: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.. Pozostałe państwa Zachodniej Europy stopniowo przystąpiły do organizacji zanim jesienią 1989 roku rozpoczął się upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.Agnieszka Jagodzińska Duszozbawcy?.

Demokratyzacja Europy zachodniej i południowej ().

b. na rozwój gospodarczy Europy Zachodniej miał realizowany od 1947 r. plan .. Dziękiobecnościw UE i NATO Polska począwszyod roku 2004 nieustannie akcentuje i podnosi swojąważnąrolęProcesy narodowotwórcze w Europie w XIX i XX wieku - kształtowanie się narodów politycznych i etnicznych.. Wzrost gospodarczy i polepszenie warunków życia Europejczyków.. Zwykle zachodzi w krajach rozwijających się lub przechodzących transformację systemową.. DEMOKRATYZACJA EUROPY ZACHODNIEJ.. 2.Upadek europejskich dyktatur.. Demokratyzacja jest to proces "dochodzenia" do demokracji.. Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludno ściowej Polski .Produkt krajowy brutto z krajów Europy Zachodniej podczas realizacji "Programu przywrócenia Europy" (oficjalnie nazywany Planem Marshalla) wzrósł o 32,8% (z 119 mld USD do 159 mld USD) Produkcja przemysłowa wzrosła o 40% w stosunku do poziomu sprzed wojny, wielkość produkcji rolnej - o 11%.Europejskiej (ułatwieniagospodarczo-polityczne, np. przy przekraczaniu granic; wpływana rozwójhandlu): nasza wschodnia granica jest jednocześniefragmentem wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej.. Misja i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939Kryzys demokracji w Europie Zachodniej..

Polska w nowych granicach - notatka roz.

Ze względu na procesy integracyjne ważne jest poznanie wzajemnego oddziaływania czynnika narodowego i jednoczenia się Europy Zachodniej.Demokratyzacja Europy Zachodniej; Demokratyzacja państw na Zachodzie, komunizm "dekoracja ludowa" na wschodzie Europy.. System totalitarny w ZSRR.. Dzisiaj proszę abyście zapoznali się z materiałami w podręczniku i przepisali poniższą notatkę do zeszytu.. polegał na udzielaniu krajom europejskim pomocy gospodarczej - państwa korzystające z pomocy utworzyły .M.Topczewska, Separatyzmy narodowe w Europie Zachodniej 103 wspólnych, a równolegle - do podkreślania odrębności i własnej tożsamości w stosunkach zewnętrznych i wewnątrz państw wielonarodowych.. Demokratyzacja Europy Zachodniej: str. 143-144 [1.-3. : "Rok 1945 .. w rękach partii komunistycznych"]; a) upadek europejskich dyktatur -> str. 143 [ramka: "Portugalia od 1932 r .Temat: Droga ku wspólnej Europie I. Demokratyzacja Europy Zachodniej 1.. Rewolucje niepodległościowe w Europie Środkowej na przełomie 1918/1919: geneza, charakter, skutki.. Upadły nazistowskie Niemcy, a w zachodnich strefach okupacyjnych władze amerykańskie, brytyjskie i francuskie narzuciły społeczeństwu niemieckiemu ustrój demokratyczny.. Podłoże powstania faszyzmu:Konsolidacja Europy Zachodniej.. W 1949 roku powstała pod ich kontrolą1..

Nowy podział świata - notatka ; Temat 2.

Utworzenie w 1949 r. z Trizonii Republiki Federalnej Niemiec (RFN) - działalność kanclerza Konrada Adenauera 2.. Początki integracji europejskiej, aby bardziej opłacało się współpracować niż walczyć; Powstanie Beneluksu - należy Holandia, Belgia i Luksemburg.Demokratyzacja Europy Wschodniej w epoce cyfrowej.. W celu zarządzania pomocą utworzono OEE - Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej,Demokratyzacja życia politycznego w drugiej połowie XIX wieku - powtórka, streszczenie z Historia WSZPWN.. Demokratyzacja Europy Zachodniej po II wojnie światowej: a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa .B) poza Europą: - czasowa (do 1952) okupacja Japonii przez USA - utrata posiadłości zamorskich przez Japonię (m.in. Korea, Tajwan, Mandżuria, Sachalin, Wyspy Kurylskie) - demokratyzacja Japonii (nowa konstytucja, utrata boskiego statusu przez cesarza) - uniezależnienie posiadłości francuskich na Bliskim Wschodzie (Syria, Liban)demokratyzacja w europie.. Początki integracji europejskiej 1.. W praktyce: - w części zachodniej denazyfikacja została szybko zakończona (wielu oficerów III Rzeszy, także oskarżanych o zbrodnie wojenne, nie zostało ukaranych i pełniło funkcje publiczne)Sytuacja społeczno - gospodarcza w Europie w XVI wieku ZAGADNIENIA Wielkie odkrycia geograficzne (1492 - 1498) Wzrost populacji w Europie i rozwój miast Napływ kruszców z kolonii i inflacja Drożyzna zboża i głód TEORIA HELIOCENTRYCZNA ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Lisbona DROŻYZNA ZBOŻA I GŁÓD Wzrost liczby ludności Amsterdam Charakterystyka przemian Wzrost zaludnienia i rozwój miast .Mówiąc o kulturze Europy średniowiecznej, należy pamiętać, że mamy na myśli przede wszystkim kulturę łacińską chrześcijańskiej Europy Zachodniej, poza obrębem której przez długie wieki pozostawała Hiszpania pod rządami Arabów, Bizancjum oraz kraje takie jak Ruś czy Bułgaria, przejmujące właśnie z Bizancjum wzorce kulturowe.Temat: Droga ku wspólnej Europie..

Początki władzy komunistów w Polsce - notatka; 2a.

25-lecie wolności.. Rok 1945 przyniósł Europie wiele zmian ustrojowych.. Wyraża się w rzeczywistym uznaniu praw politycznych i obywatelskich.Zjawiska, które wpłynęły na umocnienie się demokratyzacji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej to: Upadek nazistowskich Niemiec w 1945 r. Powstanie RFN w 1949 r. i przyjęcie przez to państwo ustroju3.8 Demokratyzacja i integracja Europy Zachodniej - notatka.docx (29 KB) Pobierz.. Temat: Narodziny faszyzmu we Włoszech.. Groźniejsze mogą okazać się manifestowana na Facebooku frustracja obywateli, narastające niezadowolenie z jakości życia czy alienacja klasy politycznej.Demokracja przedstawicielska wywodzi się w znacznym stopniu z idei i instytucji, które rozwijały się w Europie w średniowieczu, oświeceniu oraz podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej.. Uwarunkowania kwestii narodowej w Europie Środkowej w I połowie XX wieku.. Przyczyny integracji europejskiej: Paostwa europejskie wyszły z II wojny bardzo zniszczone.. Niesłusznie.. Zmiana ustroju we Włoszech z monarchii w republikę w 1946 r. (abdykacja króla Wiktora Emanuela III) 3.TEMAT NR 23: DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE 1.. Systemy ustrojowe w Europie w II połowie XIX wieku: - upada władza absolutna (najdłużej trwała w Rosji - do 1905) - oktrojowane konstytucje (nadane przez władcę z pominięciem parlamentu) po Wiośnie Ludów.Na zachód od linii "żelaznej kurtyny" w krajach Europy zachodniej rozwijała się demokracja.. Obawy decydentów na Kremlu dotyczą rozpętania wojny ideologicznej w cyberprzestrzeni.. 1.Demokratyzacja Europy Zachodniej.. Państwa alianckie wzięły pod swoją opiekę pokonane w czasie II wojny światowej Niemcy.. Faszyzm - ruch polityczny zapoczątkowany przez Benito Mussoliniego we Włoszech, a następnie ideologii rozpowszechniania w Niemczech, Austrii i Hiszpanii.. Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA.. Zobacz teżTemat: Droga ku wspólnej Europie.. Były to tzw. strefy okupacyjne.Ostatnio też coraz częściej (choć znacznie rzadziej niż kraje wymienione wyżej) do Europy Zachodniej wlicza się niektóre kraje przyłączone do Unii Europejskiej dopiero w XXI wieku (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) głównie ze względu na strefę wpływów Rosji do której należałyby Ukraina i Białoruś..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt