Wskaźnik szybkiej płynności interpretacja

Pobierz

Natomiast w roku .. wskaźnik ten wyniósł .. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 wyniósł 95,4% co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 95,4%.. Oznacza on, że firma posiada dokładnie tyle aktywów, żeby pokryć bieżące zobowiązania.. Zadanie 3.1.11: Ile wynosi wskaźnik środków pieniężnych, jeżeli wskaźnik szybkiej płynności wynosi 0,75, a należności są dwa razy niższe od zobowiązań bieżących?W roku 1 wszystkie wskaźniki płynności kształtują się na dobrym, niemal książkowym, poziomie.. Niska płynność albo jej utrata może zakończyć się nawet bankructwem.Wskaźnik szybki (WSZ) Utrzymanie płynności finansowej spółki to nadrzędny cel kadry zarządzającej.. W szczególności może to oznaczać nadmiar środków pieniężnych na rachunkach bankowych i/lub .Płynność finansowa pozwala firmie korzystać z pojawiających się szans.. Przede wszystkim uważnie przeczytaj wstęp i wpisz 4 liczby.. Na każdą złotówkę zobowiązań przypada złotówka aktywów.. Po znacznym wzroście wskaźnika w 2014 r., spowodowanego dobrą sytuacją finansową podmiotu,Wskaźnik płynności przyspieszonej.. Wskaźnik ten jest jednym z głównych narzędzi .Interpretacja rezultatów - wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) Wskaźnik płynności gotówkowej interpretuje się w oparciu o porównanie rezultatów z poziomem optymalnym, który został wyznaczony przez autorów opracowań naukowych..

Znaczenie szybkiego wskaźnika .

Należy jednak zaznaczyć, że wyniki racjonalne są różnie definiowane w literaturze.Wskaźnik szybki płynności (ang. Quick Ratio) - jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności.. Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i .Polecenie: Obliczyć wskaźniki płynności dla roku 200A i 200, zinterpretować je, ocenić na ich podstawie płynność przedsiębiorstwa i jej zmiany w tych latach.. Wskaźnik szybkiej płynności jest szczególnie ważny przy testowaniu płynności spółek deweloperskich, gdzie jako zapasy uznawane są materiały użyte w aktualnie budowanych obiektach.Wskaźnik płynności szybkiej w latach 2013-2017 dla PKN Orlen SA Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych PKN Orlen SA.. Zarówno niższa, jak i wyższa wartość świadczą o dysfunkcjach, które należy dokładnie przeanalizować.Poziom wskaźnika poniżej 0,8 informuje zwykle o trudnościach płatniczych firmy.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (z ang.: current ratio) informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w oparciu o aktywa bieżące.Wskaźnik bieżącej płynności P&G jest zdrowy i wyniósł 1,098x w 2016 roku; jednak jego szybki współczynnik wynosi 0,576x..

Natomiast w roku ……… wskaźnik ten wyniósł …….

Wskaźnik płynności szybki Wskaźnik szybkiej płynności pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.. 120.Wskaźnik szybkiej płynności na początek okresu 18900 - 5170 - 380 = 0,92 Interpretacja Na początek okresu wskaźnik 14550 wskaźnika wyniósł 0,92 na koniec okresu 32290 - 5490 - 380 = 1,58 Interpretacja Na koniec okresu wskaźnik 16740 wskaźnika wyniósł 1,58 zmiana 1,58 - 0,92 = 0,66 Na początku okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza pełną możliwość spłaty zobowiązań krótkoterminowych, natomiast na koniec okresu jest wyższy od .Trzy stopnie płynności finansowej 1.. Oznacza to, że wskaźnik bieżącej płynności może pomóc określić potencjał przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań .Zobacz wartości wskaźników spółek GPW » Płynność szybka.. Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.. Sprawdź, za pomocą wskaźnika WSZ ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące..

Wskaźnik płynności szybkiej na poziomie 1 jest uznawany za normalny.

W ogólnym ujęciu uważa się, że pożądane (optymalne) rezultaty są bliskie wartości 0,2 .. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …… raza/y .INTERPRETACJA : Wskaźnik bieżącej płynności w roku .. wyniósł ., co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.. Woźniak-Mikołajewicz,op.. Przygotowane wstępne interpretacje są zrozumiałe i w lekkiej formie.. (QR ang. Quick Ratio) W bardzo precyzyjny sposób odzwierciedla zmiany płynności, gdyż w przeciwieństwie do wskaźnika płynności bieżącej, wyłącza z aktywów obrotowych najmniej płynne aktywa jakimi są zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe.Wskaźniki płynności szybkiej, eliminując majątek o niskim stopniu zby-walności, bardziej realnie przedstawiają sytuację spółki.. Wskaźnik płynności przyspieszonej powstał w celu określenia możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe).. Sporo jest też spółek, dla których wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 0,5, co może oznaczać problemy z płynnością.Co mówi wskaźnik szybkiej płynności?. Oznacza to, że znaczna część aktywów obrotowych P&G utknęła w mniej płynnych aktywach, takich jak zapasy lub przedpłaty..

Dla większości spółek wskaźnik przyjmuje wartości w przedziałach 0,5-1 od 1-1,5.

Wtedy otrzymasz interpretację wyników trzech wskaźników płynności: bieżącej, szybkiej, natychmiastowej.. Wskaźnik płynności szybkiej, QR (ang. quick ratio) określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.. Jak z niego skorzystać?. Informuje on o możliwościach spółkiWskaźnik płynności bieżącej (current ratio), nazywany jest również wskaźnikiem płynności III stopnia (wg.. Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 94,49%, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 94,49%.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności szybkiej klasycznego, płynności II stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów):Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio.. Jest to statyczna miara służąca do oceny kondycji jednostki gospodarczej w zakresie płynności finansowej.. 7 E. Jantoń-Drozdowska,A.. Jeżeli wskaźnik jest poniżej 1, to oznacza, że firma nawet sprzedając wszystkie aktywa krótkoterminowe, nie byłaby w stanie zaspokoić bieżących zobowiązań.Interpretacja wskaźnika Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności szybkiej klasycznej pamiętając, że dla wskaźnika płynności szybkiej skorygowanego została uszczegółowiona wartość aktywów płynnych oraz wysokość zobowiązań krótkoterminowych.Wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (trzeci stopnień płynności finansowej): aktywa bieżące —————————————- pasywa bieżące.. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki.. Wskaźnik ten jest znacznie dokładniejszy niż wskaźnik bieżącej płynności.Interpretacja wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej Optymalna wartość wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej powinna wynosić od 0,1 do 0,2.. Interpretacja wskaź nika.. Optymalny poziom wskaźnika powinien wymościć około 100%, może również mieścić się w .Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2 świadczy o złej sytuacji w przedsiębiorstwie.. Może to spowodować kłopoty z pozyskaniem nowych kredytów.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.Wśród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80 przeciętna wartość wskaźnika płynności szybkiej wynosi 0,89..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt