Plan pracy wychowawczej klasa 7 20202021

Pobierz

Uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym oraz w podstawie programowej.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Szkoły Podstawowej w Milanowie.. klasy IV.. Tematyka godzin Cele i zadania Sposób realizacji WRZESIEŃ 1.1 za własną szkołę.. Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.. Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Konkursy.. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Temat lekcji 1, Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. Na skróty.. Opracowanie: Monika Kalisz.. Wybór Samorządu Klasowego.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców.Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Wychowawca klas VII- VIII - Aneta Wojteczek Wychowawca klasy VI - Edyta Dawiec Wychowawca klasy IV - Elżbieta Madej Terminy spotkań zespołu: wrzesień, styczeń, czerwiec, dodatkowe spotkania wg potrzeb Główne cele do realizacji: 1.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021..

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI.

Rozwój samorządowej działalności .. Pierwszy semestr we naszej klasie- próba samooceny i oceny kolegów.. wychowawczo - profilaktycznej.. Rok szkolny 2020/2021.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Wybór samorządu klasowego 2.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII - VIII NA LATA 2019/2020, 2020/2021 Plan pracy wychowawczej wynika z potrzeb uczniów i jest kontynuacją działań podjętych w II etapie edukacyjnym, w klasach 4-6.. Integracja zespołu klasowego.. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizować w klasie VI C z matematyki dział .Plan pracy wychowawczej w klasie 6b w roku szkolnym 2020'1.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje iPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W KLASIE VI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Lp.. PODSTAWY PLANU.. Arkadego Fiedlera w Nowem będzie kontynuowany w oparciu o następujące źródła.. Wychowanie do wartości,Program pracy wychowawczej dla klasy VII WZORZEC UCZNIA KLASY VII - kulturalny - samodzielny - odpowiedzialny - tolerancyjny - zdrowy i bez nałogów PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW - prace plastyczne artystyczne - wycieczki i wyjazdy integracyjne - praca indywidualna - rozmowy - gry i zabawy - pogadanki - praca w grupach - dyskusja na forum klasy REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Å»ylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im..

Plan pracy.

Bezpieczeństwo, zasady higieny podczas lekcji i przerw.. Zachowanie w stanach Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.Plan pracy wychowawczej w klasie 8C a w roku szkolnym 2020/2021.. Wybory samorządu klasowego.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąPLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY VII Rok szkolny 2020/2021 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne: zasady porozumiewania się przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej kształcenie umiejętności pracy w grupie 1.. Pobierz .. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Uczeń potrafi zachować się w miejscach publicznych Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych i konsekwentne ich egzekwowanie..

Informacje i wyniki.Plan pracy wychowawczej klasy IV.

Zebranie wniosków rodziców, nowych uczniów kl. II-VIII i dzieci z oddziału przedszkolnego dotyczące udziału w .. według planu nadzoru 2020/2021 Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskanePLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Lp.. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy/ Odpowiedzialni Ja w grupie 1.. Półrocze - ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodze , wnioski do pracy w II .Plan pracy wychowawczej, klasa 4.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej - zna imiona kolegów z klasy i rozpoznaje ich wśródPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VIII Rok szkolny 2020/2021 MIESIĄC TEMATYKA wrzesień 1.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły - prawami i obowiązkami ucznia.. .Plan Pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021 (klasy VII -VIII) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa Kierunki polityki oświatowej państwa 2020/2021 - cele ogólne Zadania wynikające z realizacji celów Sposób realizacji - działania Termin Odpowiedzialny Uwagi IX 2020 Działania wychowawcze szkoły..

Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.

Organizacja roku szkolnego.. Klasy Poczta Zastępstwa.. Ilość wyświetleń: 231..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt