Na lipe opis

Pobierz

Opis DEU Kreis Lippe COA.svgNa zdrowie interpretacja.. podkreśla swoje walory: spokój, łacny sen, koi nerwy.Lipe ( Tilia platyphyllos) običajno ne povezujemo z gozdom, čeprav je tudi gozdno drevo.. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!. Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.We frasz­ce "Na lipę" wi­dzi­my tak­że sub­tel­ne od­wo­ła­nie się do fi­lo­zo­fii wy­zna­wa­nej przez Jana Ko­cha­now­skie­go - był on sto­ikiem, któ­ry pa­sjo­no­wał się od­naj­dy­wa­niem har­mo­nii w przy­ro­dzie.We fraszce Jana Kochanowskiego "Na lipę" podmiotem lirycznym jest lipa, która mówi do gościa, przechodnia.. Drzewo przyjmuje cechy człowieka, zachęca do odpoczynku, mówi, że daje cień, promienie słońca nie będą raziły, jest tam zapach kwiatów, można odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków, pszczół.. Księ­gi trze­cie" w 1584 roku.. Jest to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych fra­szek po­ety, opo­wia­da­ją­ca o klu­czo­wej roli, któ­rą zdro­wie od­gry­wa w ży­ciu czło­wie­ka.. Utwór Jana Ko­cha­now­skie­go "Na zdro­wie" zo­stał wy­da­ny w zbio­rze "Frasz­ki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt