Charakterystyka stylów kierowania

Pobierz

Reddin stworzył kwestionariusz, za pomocą któ-rego możliwe jest określenie i przypisanie jednego z ośmiu stylów kierowania stosowanego przez menedżera w konkretnym zespole w aktualnej sytuacji.. Z pewnością jest jeszcze wiele innych modeli i podziałów.Inna definicja stylów kierowania mówi, że jest to utrwalony w czasie .. Zależy im głównie na tym, by nie ponosić żadnej odpowiedzialności co pozwoli na utrzymanie swojego stanowiska.. Styl kierowania jest zagadnieniem, które ma duże znaczenie zarówno z ekonomicznego, jak i psychologicznego oraz etycznego punktu widzenia.. Wysokie nastawienie na współpracę i pozytywne relacje.. Wspomniany kwestionariusz został wykorzystany do uzyskania danych przedsta-wionych w tej publikacji.Charakterystyka stylów kierowania badanych pracowników (%).. Osoba taka w równie bardzo dużym stopniu koncentruje się na zadaniach jak i na pracownikach.. Pierwsza typologia stylów kierowania została opracowana przez Lippita i White'a, którzy wyróżnili trzy podstawoweTemat: Celem niniejszej pracy jest określenie stylów kierowania stosowanych przez pielęgniarską kadrę kierowniczą pracującą w szpitalach, ze zwróceniem uwagi na zależność preferowanego stylu od atmosfery panującej wśród podległych pracowników.. Styl dostosowujący i zgadzający się na stanowiska lub rozwiązania pracownika..

Style kierowania.

Style kierowania.. K. Blanchard 1968 r. (4 style kierowania), Blake'a-Mouton 1964r.. Styl .Styl kierowania lub styl przywództwa - sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem.. Źródło: opracowanie własne Obszar B to styl autokratyczny, w którym ważniejsze są zagadnienia produkcyjne niż sprawy ludzkie.. Pole (9,9) - styl przywódczy.. Styl bierny (1,1) - menedżerów działających zgodnie z nim charakteryzuje bierność działania.. Pracownik podlega karze.. Autokrata ŻYCZLIWY - oczekuje pełnego podporządkowania w zamian za pewne przywileje oraz nagradza członków grupy pod.. .Charakterystyka stylów kierowania STYL DEMOKRATYCZNY STYL WSPÓŁPRACUJĄCY Niska stanowczośd do osiągania własnych celów.. Styl nisko nastawiony na kontrolę realizowanych zadao.. Według Blake'a i Mouton jest to najlepszy styl kierowania.5 podstawowych stylów kierowania: 1. styl zadaniowy - w którym kierownik przejawia wyłączne i duże zainteresowanie zadaniami; 2. styl osobowy - wyłączne i duże zainteresowanie ludźmi; 3. styl unikowy - brak zainteresowania ludźmi i zadaniami; 4. styl zachowawczy - średnie zainteresowanie zadaniami i ludźmi;Charakterystyka stylów kierowania według Z. Pietrasińskiego Zbigniew Pietrasiński dzieli style kierowania na autokratyczne i demokratyczne ..

Rozmieszczenie stylów kierowania na mapie.

własne Z badań pilotażowych wynika, że w firmie Partner Pożyczki Sp.. Stanowili oni prawie 92% badanych.Style kierowania (na przykładzie badań) Style kierowania na przykładzie firmy Amica Wronki.. Harmonijne stosunki w zespole są tożsame z celem firmy i prowadzą do wysokich osiągnięć w pracy.. W przypadku liberalnego stylu kierowania personelem charakterystyczne jest to, że tak naprawdę to pracownicy rozdzielają między sobą zadania i sami organizują swoją pracę.. Kierownik ingeruje tylko wtedy, kiedy jest o to proszony.Styl kierowania można definiować jako sposób oddziaływania przełożonych na podwładnych, co wyraża się w relacjach kształtowanych pomiędzy tymi dwiema grupami zatrudnionych [Sokołowska, 2009, s. 200].Style kierowania.. Istnieją odmienne style nadzoru pracy nad zespołami.. Styl przywództwa często jednak jest wypadkową cech osobowościowych przełożonego oraz cech osobowościowych podwładnych oraz struktury zespołu pracowniczego.Abstrakty.. Funkcja menedżera a style kierowania na przykładzie banku XYZ; Style wychowania stosowane przez rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Wiek inicjacji seksualnej dziewcząt a ich system wartości, ocena postaw rodziców oraz .W każdym przedsiębiorstwie niezwykle ważny jest stosowany sposób kierowania.. Oprócz tego wymieniamy cechy osób, które stosują dany sposób zarządzania pracownikami.Charakterystyka stylów kierowania..

Ogólna charakterystyka.

on od osoby samego kierownika, od cech jego charakteru, osobowości, temperamentu i nawyków, a w mniejzym stopniu zależy od jego wiedzy .Liberalny styl kierowania - charakterystyka.. Lubi kontakty z podwładnymi i ma zdolność rozwiązywania konfliktów.2.2 Przegląd i charakterystyka stylów kierowania .. nr 1)W ogólnym ujęciu styl kierowania jest praktycznie ukształtowanym i względnie trwałym sposobem oddziaływania kierownika na podwładnych, by ich zachowanie prowadziło do osiągnięcia z góry określonego celu (wiązki celów).O charakterze stylu kierowania decyduje wiele czynników, np.: stopień uczestnictwa załogi w procesie decyzyjnym, klimat pracy, jakość stosunków międzyludzkich, poziom sprawowania kontroli, poziom konserwatyzmu, rodzaj motywacji pracowników itp.. Styl podstawowy: · Towarzyski - koncentruje się na problemach pracowniczych, w niewielkim stopniu na zadaniach.. Cechami osoby reprezentującej styl dostosowującystylu kierowania: • orientacja na zadania -czylichęć, aby praca została wykonana, • orientacja na pracownika -chęć zaspokojenia potrzeb podwładnych, • orientacja na efektywność -dążenie do uzyskania wysokiej wydajności pracy.. sposób postępowania wobec podwładnych..

Siatka stylów kierowania Blake'a i Mouton.

Charakterystyka stylów kierowania Lewina-Lipitta-White'aJest to styl pośredni między demokratycznym a autokratycznym.. Przebadano 200 osób stanowiących pielęgniarską kadrę kierowniczą.. Przedstawiamy, czym charakteryzują się poszczególne style przywództwa i które z nich są najczęściej spotykane.. Wyróżnił on trzy następujące rodzaje stylów kierowania: - autokratyczny - demokratyczny - uchylający się od ingerencjiCharakterystyka stylów kierowania według J. A. Browna Autokrata SUROWY - zwykle wzbudza lęk i utrzymuje dystans.. z o.o. zdecydowanie przeważali kierownicy stosujący zaangażowany (zintegrowany) styl kierowania.. Uwzględniając niektóre z powyższych czynników, można wyróżnić wiele typologii stylów kierowania.O stylach kierowania, mówią jeszcze inni znani eksperci, tworząc własne modele kierowania, m. innymi: dr.. Styl kierowania można zdefiniować jako względnie trwały i powtarzalny sposób, w jaki przełożony oddziałuje na podwładnych w celu pobudzenia i koordynacji ich działania w zespole, a przez to - osiągania celów stojących przed organizacją.. Styl ten charakteryzuje się tym, że kie-skrzynką stylów kierowania.. Nie interesują ich ani zadania, ani pracownicy.. Kierownik autokrata nie dopuszcza podwładnych do udziału w podejmowaniu decyzji, nie porozumiewa się z nimi, rządzi żelazną ręką, jest bezkompromisowy, nie wyjaśnia swoich działań, nie pozwala na samodzielność i inicjatywę podwładnych.Charakterystyka zachowań kierowniczych w tych dwóch wymiarach umożliwia wyodrębnienie ogólnych stylów kierowania zespołem pracowniczym: według Likerta: autokratycznego, autokratycznego życzliwego, konsultacyjnego, partycypacyjnego (fol.. Szerzej o koncepcjach opartych na tej typologii w artykule Style kierowania wg Lewina, Lippitta i White'a .Badania empiryczne oraz analizy teoretyczne pozwoliły autorom siatki kierowniczej wyróżnić w niej 5 obszarów (pól), dotyczących 5 podstawowych stylów kierowania: styl zadaniowy - w którym kierownik przejawia wyłączne i duże zainteresowanie zadaniami; styl osobowy - wyłączne i duże zainteresowanie ludźmi;Charakterystyka stylów kierowania według G.S Sergiego Sergio wymienia następujące style kierowania: Styl osobisty cechuje określony egocentryzm kierownika, który samodzielnie podejmuje decyzje w przeświadczeniu o swojej nieomylności, jest wymagający, żąda dyscypliny, zwiększa kontrolę w grupie a jednocześnie jest zmienny w nastrojach.Charakterystyka stylów kierowania według J.W. Reddina 1.. TYPOLOGIA STYLÓW KIEROWANIA Pierwsze badania nad stylami kierowania i ich wpływem na motywację przeprowadził na początku lat trzydziestych XX wieku psycholog amerykański K. Lewin..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt