Wzór na ciepło właściwe wody

Pobierz

= ∙ ∙ ∙( − )Wzór na ciepło właściwe jest prostym przekształceniem wzoru na energię: \(C_w= rac{Q}{m\Delta T} [ rac{J}{Kg \cdot K}]\) , gdzie: \(C_w\) - ciepło właściwe \([ rac{J}{Kg \cdot K}]\)Q = m* cw *Δt Cw dla wody (w stanie ciekłym) 4190J/kgK Q - ciepło pobierane/oddawane przez ciało podczas ogrzewania/oziębiania - układzie SI wyrażone w dżulach J m - masa substancji - układzie SI wyrażone w kilogramach cw - ciepło właściwe tej substancji - układzie SI wyrażone w J/Kg∙K Δt = tkońc - tpocz (przy ogrzewaniu) przyrost temperatury - jednostka w układzie SI: kelwin K Δt = tpocz - tkońc (przy oziębianiu) zmiana temperatury - jednostka w układzie SI: kelwin K .Przy ogrzewaniu i ochładzaniu używasz wzoru na ciepło właściwe tego samego do opisania obu procesów): c{w}=Q/(m*ΔT) --- wyjaśniałem symbole w Twoim zadaniu z ogrzewaniem 5 kilogramów wody Przy topnieniu krzepnięciu też masz jeden wzór na opisanie obu przeciwnych procesów: Q=m*q gdzie Q --- ciepło pobrane lub oddane w tym procesie m --- masa topiącej się lub krzepnącej substancji q --- ciepło topnienia/krzepnięcia Przy parowaniu i skraplaniu masz wzór opisujący oba te .Oblicz ciepło właściwe.. Mierzymy temperaturę początkową wody T pocz; Odczytujemy moc czajnika z tabliczki znamionowej P. Porównaj otrzymany wynik z wielkością tablicową ciepła właściwego dla wody..

Oblicz ciepło właściwe żelaza.

.ś =0,000016 ∙4,19 ∙1000 ∙(55 −10) =3 f) Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u.. Kolejno: Mierzymy masę wody m w kg.. \large c = rac{Q}{m \cdot \Delta t} = rac{Q}{m \cdot (t_k-t_p)} Gdzie Q - ciepło (przepływ energii), m - masa, c - to ciepło właściwe, Δ t - zmiana temperatury, t k - temperatura końcowa, t p - temperatura początkowa.W naszym doświadczeniu wielkością obliczaną będzie ciepło właściwe wody c w, ponieważ wszystkie pozostałe zostaną zmierzone.. Wyznaczamy masę m1 pustego czajnika poprzez jego zważenie.About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Ciepło właściwe wody wynosi około 4200 J/kg ⋅ K - oznacza to, że do ogrzania m=1 kg wody o ΔT=1 K potrzebne jest dostarczenie energii równej około 4200 J!. Wartość ta dla wody w stanie ciekłym wynosi około 4200 [J/kgK], dla stanu stałego (lód) i gazowego (para wodna) wartość ta jest o połowę mniejsza i wynosi kolejno 2100 [J/kgK] oraz 2000 [J/kgK].. Załóż, że nie ma wymiany ciepła z otoczeniem.. o 1 o C potrzeba 4200 J energii.. Przejście Celsjusz/Kelwin.. Na ciepło potrzebne do ogrzania ciała o pewien przyrost temperatury jest wzór Q = m * Cw * delta t .gdzie m - masa ciała, Cw - ciepło właściwe, stała dla danej substancji, zaś delta t - przyrost temperatury .podzielę .Jak wyznaczyć ciepło właściwe wody?.

Ciepło właściwe wody wynosi c=4200 J/(kg⋅K).

Ciepło właściwe wody można wyznaczyć za pomocą czajnika elektrycznego, stopera, termometru oraz wagi lub zlewki.. Spośród substancji, z którymi stykamy się na co dzień, woda ma największe ciepło właściwe, a więc jej ogrzanie wymaga dostarczenia dużej ilości energii.Ciepło właściwe molowe, lub krócej - ciepło molowe, definiuje wzór: C = 1 n ( d Q d T ) , {\displaystyle C={ rac {1}{n}}\left({ rac {dQ}{dT}} ight),} gdzie:równoważnik wodny został obliczony dla danej ilości wody.. Wartość ciepła właściwego żelaza, zaokrąglona do trzech cyfr znaczących, jest równa K/(kg⋅K).. Ciepło parowania wody / skraplania pary wodnej: Q r = r ⋅ m.- ciepło właściwe wody =4,19 ∙ ρ - gęstość wody, ρ = 31000 kg/m tcw - temperatura wody ciepłej, tcw = 55⁰C tzw - temperatura wody zimnej, tzw = 10⁰C .. Ostatnie uaktualnienie: 28.12.2018.Podstawowe Wzory Sila gestosci: F=m*g Gestosc: d=m/v Cisnienie: P=F/S Cisnienie hydroststyczne: ph=d*g*h Sila wyporu: F=d*g*V RUCHY; Jednostajny: V=s/t S=v*t Jednostajnie przyspieszony: V=a*t S=a*t2/2 a=^V/^t Ruch po okregu:V=2pir/T Ruch pod wplywem.o temperaturze t=40°C.. Ilość dostarczonego ciepła obliczymy ze wzoru Q=W=Pt, gdzie t oznacza czas dostarczania ciepła.Definicję ciepła właściwego możemy zapisać za pomocą wzoru: c = Q m · ∆ T, gdzie: c - ciepło właściwe, m - masa ciała, ΔT - przyrost temperatury, Q - energia (ciepło) dostarczone do ciała.W poniższych wzorach symbol m oznacza masę..

Ciepło topnienia / zamarzania lodu: Q l = l ⋅ m. l - ciepło topnienia lodu.

Wzór na ciepło właściwe ma postać: c = Q m Δ T. Wyjaśnienie symboli: c - ciepło właściwe [ J k g ⋅ K] Q - ilość ciepła pobranego przez ciało [ J] Δ T - przyrost temperatury [ K] m - masa ciała [ k g] Wartość ciepła właściwego dowolnego ciała jest równa ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 kg ciała o 1 K (lub stopień Celsjusza)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt