Monitorowanie podstawy programowej wzór

Pobierz

Załącznik nr 1.. REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA - II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA.. KARTA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGOProtokół z posiedzenia Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej.. Odpowiednie zaplanowanie działań związanych z monitorowaniem pozwala na uzyskanie szeregu informacji, które zostaną wykorzystane w ramach ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy placówki.Karta monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie zarządzania czasem pracy Arkusz kontroli zgodności zapisów w dzienniku z ramowym rozkładem dnia w grupach dzieci młodszych; Arkusz kontroli zgodności zapisów w dzienniku z ramowym rozkładem dnia grupy 6-latków Wzór karty działań podejmowanych przez dyrektora przedszkolaProcedury monitorowania realizacji podstawy programowej.. Określanie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie.. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodzie - zasadnicza szkoła zawodowa.. 137 Przykład 9. w Szkole Podstawowej im.. wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania .1 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika (formalnie) z nadzoru pedagogicznego, (praktycznie i etycznie) z optymalnego z punktu widzenia rozwoju dziecka/ucznia, skutecznego przygotowania pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej (z .Zaznacz, że przedmiotem monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje się m.in.: monitorowanie treści z podstawy programowej zapisane w 4 obszarach; monitorowanie osiągania efektów realizacji podstawy programowej, tj. stopnia opanowania przez dzieci poszczególnych umiejętności;1 RAPORT Z REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1..

Kategoria: Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.. Kardynała St. Wyszyńskiego w Lubczynie.. Załącznik 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.. trudności wczytaniu i pisaniu oraz edukacji matematycznej.. Przedmiot Muzyka Imię i nazwisko nauczyciela Informacja o realizowanym programie nauczania, data dopuszczenia do użytku w danej szkoleZałącznik 1 - Karta monitorowania realizacji podstawy programowej.. 2.podstawy programowej, kształcenia u uczniów umiejętności z niej wynikających, realizowanych treści oraz celów ogólnych.. Wymagania przewidziane na koniec edukacji przedszkolnej.. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się poprzez:KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. Program jest zgodny z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.Przykład 8.. Załącznik nr 5 Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej dniu 05.04.2018realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w swojej klasie.. Załącznik nr 1. do Procedury monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Nieradzie ..

... w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz .

Realizowany będzie podczas.. Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej 2020-21.Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania podstawy programowej.. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.Załącznik 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej Załącznik 3A - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik 3B - Roczna karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształceniaPrzykładowy arkusz monitorowania podstawy programowej OBSZAR WRZESIEŃ PAŹDZIER NIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY 1.. Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Styczeń-luty Dyrektor, zespół ewaluacyjny 5.10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej.. Szczegóły.. Przedmiot ewaluacji Terminy Osoby odpowiedzialne 4.. Załącznik 1 - Wzór: wniosek do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania Załącznik 2 - Wzór: rozkład materiału nauczaniaMonitorowanie realizacji podstawy programowej to zadnia nauczyciela i dyrektora..

Załącznik nr 3. d) arkusze monitorowania podstawy programowej dla każdego przedmiotu.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształceniaMonitorowanie realizacji podstawy programowej.. Załącznik nr 1 -Wzór rozkładu materiału nauczania Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej w roku szklonymDokument monitorowania realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej, wypełniany na podstawie przeglądu dziennika lekcyjnego.. Dyrektor odpowiada za monitorowanie pracy nauczyciela, decyduje o sposobie i formie monitorowania.. Działania te, ich jako ść, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru wewn ętrznego i zewn ętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewn ętrznej i zewn ętrznej.Monitorowanie wdrażania i realizacji podstawy programowej stanowi element nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.. W dniu .r.. w Przedszkolu Publicznym nr .odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej .. Załącznik nr 4. e) wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej.. 3.Monitorowanie (skuteczne i nieuciążliwe) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa obowiązujący w całej Polsce jedno-lity wykaz treści kształcenia (celów, tematyki, procedur osiągania wspomnianych celów, efek -Monitorowanie podstawy programowej..

Cel ewaluacji Pozyskiwanie informacji o procesie wdrażania podstawy programowej.

Title: wzór arkusz monitorowania rytmiczności realizacji podstawy programowej Author: eko-tur Created Date: 11/15/2012 11:02:24 AMpodstawy programowej.. ETAP EDUKACJIWychowanie przedszkolne.. KARTA MONITORINGU REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - BIOLOGIA.. GIMNAZJUM.. Wzór protokołu kontrolnego w zakresie realizacji podstawy programowej Przykład 5.KARTY MONITORINGU REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.. Składanie przez nauczycieli na koniec każdego roku szkolnego Oświadczeń o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej (załącznik nr 1).. procedura monitorowania docZa realizację podstawy programowej odpowiedzialny jest nauczyciel.. Dokumentacja monitorowania podstawy programowej stanowi dokumentację szkolną i jest przechowywana u dyrektora szkoły.. Wybiera te, które uzna za wygodne, ważne i skuteczne.. Formułowanie wniosków do dalszej pracy- na etapach klas:0,1-3, 4-6.. KARTA MONITORINGU REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - CHEMIA.. Artur Makowski.. Załącznik 3 - Karta monitorowania ramowych planów nauczania .. zajęć korekcyjno-wyrównawczych.. Załącznik nr 1 -Wzór rozkładu materiału nauczania7 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych Przykład 3.. ARKUSZ MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KORCZAKA W GOSTOMI W ROKU SZKOLNYM ……………………….. W dobie pandemii może być wygodnie kontynuować metody monitorowania podstawy programowej te same,c) monitoring podstawy programowej - lista pytań kontrolnych.. w nabywaniu wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.Realizacja i monitorowanie podstawy programowej.. Grupa / wiek dzieci.. Wzór karty monitorowania realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Przykład 4.. KARTA MONITORINGU REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - INFORMATYKA.. Dyrektor analizuje zgromadzone przez nauczycieli dane z realizacji podstawy programowej, formułuje wnioski do dalszej pracy.. kształcenia ogólnego .. Kontrolę e - dziennika.. Opublikowano: środa, 15, listopad 2017 14:03.. Dyrektor analizuje zgromadzone przez nauczycieli dane z realizacji podstawy programowej, formułuje wnioski do dalszej pracy.. Etap edukacyjny.podstawy programowej i programu nauczania w danym roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt