Budowa atomu prezentacja

Pobierz

LITERATURA DO WYKŁADÓW.. Położenie pierwiastków w układzie okresowym .. BUDOWA ATOMU CZĄSTKA SYMBOL WYSTĘPOWANIE MASA ŁADUNEK ELEKTRYCZNY PROTON p+ jądro atomowe około 1 u + 1 NEUTRON n0 jądro atomowe około 1u Brak ELEKTRON e-powłoki elektronowe Około 1/ 1840 u 1 PAMIĘTAJ!. Potrafi wymienić założenia teorii atomistyczno - cząsteczkowej Daltona oraz zna historię powstawania teorii atomu.Witajcie,Przedstawiamy wam pierwszy odcinek naszej planowanej serii kursów maturalnych z chemii.. Cele lekcji wybrane wiadomości i umiejętności - - cząstki elementarne (protony, neutrony, elektrony), elektrony walencyjne, liczba atomowa, powłoka elektronowa.. ujemnie naładowanej strefy elektronowej (powłoki elektronowe) Liczbę protonów wchodzących w skład jądra.. Kinetyka i równowaga chemiczna 14 Razem: 98 Część 2.. Temat: Roztwory 16 7.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.. Jeżeli się wam p.Bohr przyjął, że najprostszy atom, atom wodoru, składa się z dwóch cząstek: elektronu i protonu.. w skład wszystkich jąder atomowych.Atom jest zbudowany z jądra i poruszających się wokół niego elektronów (ujemnie naładowanych cząstek).. Budowa cząsteczek i jonów 10 5.. Elektrochemia 15 3 .Z tego modelu można przewidzieć np.: rozszczepienie jąder ciężkich i obliczyć energie wyzwalaną podczas tego procesu Model powłokowy - powstał przez analogię do powłokowej budowy atomu..

Budowa atomu - film .

Elektron ma ujemny ładunek elektryczny - e, zwany elementarnym, zaś proton ma ładunek + e (wartość ładunku elementarnego e = 1,6 ⋅ 10 - 19 C).Atom - najmniejsza cząstka materii, zachowująca jej właściwości.. Właściwości pierwiastka a budowa atomu.Stwierdził, że znane zjawiska związane z budową atomu dadzą się wyprowadzić z kilku podstawowych postulatów.. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, a elektrony - ujemny.. ROZMIESZCZENIE ELEKTRONÓW NA POWŁOKACHskłada się z dwóch obszarów: dodatnio naładowanego jądra.. Wiązania chemiczne 11 4.. Rozdział Liczba godzin 1.. MENU Niels Bohr Ogłosił w 1913 roku teorię , w myśl której elektron krąży wokół jądra po tzw. orbicie stacjonarnej, nie zmieniając swojej energii.Budowa atomu.. W każdym obojętnym atomie liczba protonów i elektronów jest jednakowa.Budowa atomu • O właściwościach atomu decydują elektrony walencyjne!. Krzysztof Kuśmierczyk; pracownia chemiczna udostępniona dzięki uprzejmości V LO im.. -obliczanie liczby protonów, neutronów i elektronów w atomie pierwiastka, -rysowanie planetarnego (pełnego .BUDOWA I WŁASNOŚCI JĄDRA ATOMOWEGO..

Budowa atomu.

atomowego nazywa się liczbą atomową.. • Atomy danego pierwiastka są identyczne podAtomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów.. Budowa atomu.. W Tabeli 1 podano cechy charakterystyczne składników atomu.1.. Budowa jądra atomowego.. Praca ta powstała podczas wspólnej pracy klasy 2th1.Teoria ta mówi że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół niego elektronów (podobnie jak planety krążą wokół Słońca).. Dziękujemy bardzo za wybór naszego filmiku.. Pierwszy postulat Bohra: moment pędu elektronu (traktowanego jako punkt materialny) na orbicie jest całkowitą wielokrotnością "kreślonej" stałej Plancka ℏ, czyli: m v r = n ℏ. Pobrań: 1746.model atomu Thomsona Rozmiary atomu ~ 10-10 m Atom jest elektrycznie obojętny Atom zawiera elektrony o ładunku ujemnym o wiele lżejsze od całego atomu Elektrony są rozłożone w atomie "jak rodzynki w cieście" Nie tłumaczy stabilności (trwałości) atomówPoniatowskiego w Warszawie o relacjach między właściwościami pierwiastków a budową atomu.. Budowa atomów - ćwiczenia do sprawdzianu.. i oznacza symbolem Z. Protony to cząstki materii wchodzące.. Atom jest elektrycznie obojętny.. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony.. Proton ma masę około 1840 razy większą od masy elektronu..

Temat: Budowa atomu.

Rozszczepienie poziomów energet.. Sposóbpostępowania: a)zapisujemykonfiguracjęatomu b) zmniejszamy liczbę elektronów na orbitalach walencyjnychoładunekkationuBudowa atomu.. Metale, izolatory, półprzewodniki .. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna Streszczenie Realizację materiału nauczania w klasie z rozszerzoną chemią rozpoczynamy od przypomnienia wiadomości omawianych w gimnazjum w zakresie budowy materii.Budowa atomu Chemia kl.I gimnazjum Sporządziła Sporządziła Magdalena Swinarska.. Wszystkie atomy złożone - są z dużego jądra i okrążającej je chmury elektronowej.Blog ten jest poświęcony Atomowi Bohra znajdziecie tu modele, wzory, omówienia tegoż oto atomu.. Przyczyną stworzenia tego modelu było to, że jądra mające 2, 8, 20, 50, 82, 126 nukleonów jednego rodzaju, są bardzo trwałe.Budowa atomu - prezentacja .. Wykaz symboli pierwiastków do nauczenia się: Pierwiastkiręka atom jądro atomowe proton, neutron kwark 10-1m 10-10 m -10 14 m 10-15 m 10 18 m Rys.1.1.1.. Wiązania kowalencyjne - film .. Graham "Podstawy fizyki współczesnej" PWN 1981 • E. Skrzypczak, Z. Szefliński "Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych" PWN 1995 • A. Strzałkowski "Wstęp do fizyki jądra atomowego" PWN 1969 • Sz.12.. Strona 1 Doświadczenie Rutherforda.. Atomistyczna teoria Johna Daltona (1807): • Wszystkie substancje składająsięz niepodzielnych cząstek - atomów - zachowujących swoją indywidualność we wszystkich przemianach chemicznych..

Budowa atomu z elementami mechaniki kwantowej 11 3.

Doświadczenie Rutherforda.. Chemia roztworów wodnych 17 2.. Skala wielko ści obiektów: makroskopowych, atomowych, j ądrowych i subj ądrowych Charakterystyczne rozmiary poszczególnych obiektów podane s ą pod rysunkiem.Przydatność 65% Historia budowy atomu- prezentacja Przydatność 65 % Historia komputera Powstanie pierwszego komputera można datować już na rok 3000 p.n.e., kiedy to wynaleziono pierwsze liczydło zwane abokusem.Jądro atomowe.. Ernest Rutherford () - subtelna budowa atomu 13.. Podstawa programowa: Punkt (2.2) [uczeń] opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne.. Rozwój poglądów na budowę atomu Model atomu Model atomu planetarny - doświadczenie Rutherforda elem eksperymentu Rutherforda było potwierdzenie teorii, ze atomy są łatwo przenikalnymi, neutralnymi kulkami.. Licencja: O/S: Wersja: Dodano: 03/10/2010 23:34.. Prezentacja programu PowerPoint Author:Download: Prezentacje ppt z chemii ogólnej.. Atom zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, które tworzą nukleony, czyli protony oraz neutrony oraz elektronów, występujących wokół jądra w postaci ujemnie naładowanej chmury.. BUDOWA I WŁASNOŚCI JĄDRA ATOMOWEGO.. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt