Opis przypadku pacjenta

Pobierz

Pomoc tym osobom powinna być też nastawiona na edu-kowanie ich w zakresie przystosowania swojego mieszkania, aby zminimalizo-wać ryzyko upadku.. OPIS PRZYPADKU Opis przypadku pacjenta Studium przypadku to szczegółowy i systematyczny opis sytuacji oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opis zmian, jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, funkcjonowaniu w chorobie.. 56-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2, leczony doustnymi lekami hipoglikemizującymi, zgłosił się do poradni diabetologicznej z powodu pogorszenia ostrości wzroku.. Chory zgłosił się wówczas do lekarza pierwszego kontaktu z powodu wielomoczu, nykturii i wzmożonego pragnienia.Chory lat 64, z wywiadem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby niedokrwiennej serca, po zawale serca ściany przedniej i po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu DES, z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wywiadem nadużywania alkoholu.. Ból pojawił się w godzinach rannych, po porannym posiłku, utrzymywał się od około 5 godzin, promieniował do szczęki i nie ustępował w spoczynku.Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Karta medycznych czynności ratunkowych dostarczyła informacji dotyczących postępowania Zespo­ łów Ratownictwa Medycznego z poszkodowanym..

Opis przypadku.

Przedstawiono przypadek 57-letniej pacjentki z miastenią, z dominującą nużliwością mięśni, zarówno kończyn dolnych jak i górnych.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczegoOpis przypadku - USK Wrocław .. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel .Opis przypadku Pacjent, 59 lat, został przyjęty na oddział z powodu rozpoznania nowotworu dna jamy ustnej, potwierdzonego badaniem histopatologicznym, w zaawansowaniu klinicznym T4 N1 Mx.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. Historia Choroby SOR obrazuje dalsze postępowanie ratownicze z oparzonym już w warunkach szpitalnych.. Pacjent leczy się psychiatrycznie od 10 lat.. lat 45 zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem w klatce piersiowej, który wystąpił u niego po raz pierwszy w życiu.. Opis: 29-letni mężczyzna został przekazany w dniu 23.03.2012 r. do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIT) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z innego OIT we Wrocławiu, gdzie przebywał z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu obustronnego zapalenia płuc z towarzyszącym wstrząsem septycznym.8..

Dane pacjenta.

Last modified date 4 stycznia 2020.. Mężczyzna zauważył zmianę około rok temu.. Chory zgłosił się do szpitala z powodu występujących od kilku miesięcy licznych .Opis przypadku.. Pacjent 65-letni, obciążony nadciśnieniem tętniczym, został przyjęty po raz pierwszy do Kliniki Hematologii i Transplantologii (KHiT) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w 2013 roku ze szpitala w Sztumie z podejrzeniem NH.. Pacjentka lat 68 zgłosiła się do naszego ośrodka z powodu obecnego od 3 miesięcy owrzodzenia podudzia prawego, nasilonych dolegliwości bólowych w okolicy rany i całym podudziu.. Pacjent ma bardzo wysokie BMI, co nie jest związane ze zwiększeniem masy tłus zczowej, lecz z podwyższeniem retencji wody pozakomórkowej w wyniku niewydolności serca, która musi zostać zmniejszona.Pacjent z depresją.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Wynik badania lekarskiego przy przyjęciu do szpitala: stan ogólny - dobry.. Konceptualizacja przypadku stanowi zarówno przedmiot nauczania (zwłaszcza na studiach psychologicznych oraz w szkołach psychoterapii), jak i przedmiot badań naukowych.44 Karolina Retajczyk DOI: 10.19251/pwod/2017.4(5) Karolina Retajczyk 1 1 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, PWSZ w Płocku PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z ODLEŻYNĄ III STOPNIA - STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKUwiednio zareagować w przypadku ich wystąpienia, aby chory poddawany chemiote-rapii czuł się bezpiecznie..

Jest toOpis przypadku Chory W.L.

Opis przypadku.. Przypadek kliniczny 1 Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. Dzięki zaleceniom lekarza .Owrzodzenie podudzi - opis przypadku.. 30-letnia pacjentka została skierowana do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z rozpoznaniem ciężkiej, opornej na leczenie astmy oskrzelowej ze specjalistycznego ośrodka leczenia chorób płuc, przez specjalistę chorób płuc i alergologii w celu rozważenia wskazań do włączenia leczenia biologicznego (omalizumab).DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO MIEJSCE POBYTU PACJENTA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM - OPIS PRZYPADKU NURSING HOME AS A PLACE OF RESIDENCE FOR A PATIENT WITH A CEREBRAL PALSY - CASE STUDY Małgorzata Ratajczyk1, Luiza Mendyka2, Beata Bajurna3 1 Pielęgniarka opieki długoterminowej - Dom Pomocy Społecznej w ChwałkowieUsprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego - opis przypadku i wstawania po nim).. W domu pacjentką opiekuje się mąż.. Warunki mieszkaniowe są dobre.. Chory został skierowany do Zakładu Opieki Paliatywnej przez lekarza rodzinnego z powodu bardzo silnych dolegliwości bólowych lewej kończyny dolnej, ograniczających w znacznym stopniu możliwość poruszania się.Opis przypadku.. Dotychczas była leczona przez dermatologa oraz w Poradni .Opis przypadku..

Opis przypadku i proces pielęgnowania.

Musi również wiedzieć, jak postąpić w przypadku wyna-czynienia cytostatyku, minimalizując w ten sposób dodatkowe problemy związane z leczeniem.. Dane pacjenta.. Diagnoza pielęgniarska - wnioski z danych o pacjencie wskazujące na stan biopsychiczny Pacjentka większość czynności wykonuje samodzielnie.. czwartek, Grudzień 10, 2015 - 23:11.. Zastosowano metodę studium przypadku.. Kategoria: Porady.. Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,pacjenta ciężko oparzonego.. 66 - letnia kobieta z rozpoznaną depresją wieku podeszłego w listopadzie 2014 roku przez lekarza pierwszego kontaktu, który skierował pacjentkę na konsultację .Opis przypadku Pacjenta w wieku 89 lat, dotychczas samodzielnego i nieleczononego, hospitalizowano z powodu stop-niowego pogarszania się kontaktu z otoczeniem (od kilku dni), nieprzyjmowania posiłków i płynów, nara-stającej duszności oraz osłabienia.. Przed każdorazową sesją leczenia, pacjent jest kwalifi kowany przezopis przypadku Pacjent, 78 lat, od 2015 r. mieszkający w Polsce, u którego przed 10 laty rozpoznano nowotwór gruczołu krokowego potwierdzony badaniem histopatologicznym.. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia będzie on bezradny, a jest mało prawdopodobne, aby samodzielnie powrócił na salę;Rehabilitacja domowa pacjenta ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA/MND) - opis przypadku 875 Stwardnienie zanikowe boczne (sclerosis lateralis amyotrophica - SLA) to przewlekła, postępująca i jak dotąd nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, należąca do grupy chorób neuronu ruchowego (ang.. Zmiana stopniowo się powiększała.Opis przypadku Sześćdziesięciodwuletni pacjent przyjęty 9.01.2012 r. o godz. 13.30 do Szpitala Psychiatrycznego w Tosz-ku, z rozpoznaniem epizodu depresyjnego.. 46-letniego mężczyznę, uczestnika wypadku komunikacyjnego (zderzenie dwóch samochodów), przyjęto na oddział urazowy w celu operacyjnego leczenia mnogich złamań kości obydwu kończyn dolnych.Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. Pacjent wymagał przebywania w pozycji leżącej, był znacznie osłabionyOpis przypadku .. Cukrzycę rozpoznano u niego przed 2,5 roku.. Pierwsza hospitalizacja psychiatryczna nastąpiłaOpis przypadku 73-letniej pacjentki z wieloletnim źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, przyjętej do kliniki w celu diagnostyki nadciśnienia tętniczego i ustalenia charakteru zmian w tętnicach nerkowych, które stwierdzono w tomografii komputerowej w okresie poprzedzającym hospitalizację.Zakres danych niezbędnych do określenia stanu społecznego pacjenta Pacjent mieszka z rodziną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt